TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Udglatning af stejle brinker

Fredensborg Kommune har den 27. marts 2017 modtaget ansøgning fra Peter Bech. Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at ændre udseendet af søen samt renovation af bro.

Dispensationen begrundes med, at det er et nødvendigt tiltag for, at retliggøre et ulovligt forhold på den mest skånsomme måde. En udvidelse af det lavvandede område vil også hurtigt blive levested for bl.a. guldsmedearter, skrubtudser og vandbiller, og er dermed et naturforbedrende tiltag.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (30-06-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen