TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. juli 2020

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra §3 og §16 i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper og søbeskyttelseslinje (lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013) til at fælde træer, opsætte 2 trætopbaner i træer, renovere eksisterende broer, udlægge flis på eksisterende stier og opsætte skur på Sølyst Alle 14, 2990 Nivå.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen