TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 13. oktober 2016

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at oprense en sø på matr.nr. 24 Avderød By, Kokkedal, Avderødvej 32B.

Klagevejledning

Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensation

Se dispensation