TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 13. juli 2020

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage naturpleje i form af høslæt på strandenge ved Nivå Bugt på matr.nr. 1afa Nivågård, Karlebo og mar.nr. 1p, 1c og 1d Ullerød By, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 10-08-2020. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ejer og bruger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

 

Clipart Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3