TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 13. oktober 2016

Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien) til brinkregulering på Donse Å st. ca. 4855-4870.

Ansøger er Semler Ejendomme, Park Allé 355, 2605 Brøndby

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Clipart Se den fulde dispensation her

Se den fulde dispensation her