TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Nivå Nu

Nivå Nu har søgt om at etablere to flydebroer samt træbro i lergravssø, renovering af en eksisterende bro samt etablering af et siddeplateau og en træbro på land.
 

Matrikel 11ai, Niverød By, Karlebo ejes af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er i fællesskab med borgere og interessenter i Nivå i gang med et projekt ved lergravssøerne, der har til formål at forbedre tilgængeligheden og den rekreative værdi i området. En udvikling der skal ske i respekt for plante- og dyreliv i området. Nivå Nu’s ansøgning er et bidrag til ovenstående projektet.

Lergravssøen er omfattet af naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 1217 af 28/09/16) § 16 om beskyttelseslinjer for søer og åer. Formålet er at sikre søer og åer som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv. Det betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søen uden kommunens dispensation.

 

Afgørelse
Fredensborg Kommune meddeler dispensation til etablering af siddeplateau (rød trekant) og træbro på land (gule linje). Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

  • Der benyttes ikke imprægnerede træmaterialer
  • Evt. materiale, der af- eller opgraves ved etableringen af siddeplateauet og boardwalken skal fordeles jævnt
  • Det af- eller opgravede materiale må ikke give anledning til terrænreguleringer over ½ meter.

Begrundelse
Det er kommunens vurdering at etablering af et siddeplateau og en træbro på land giver bedre tilgængelighed til det unikke området omkring den gamle lergravssø og hermed skaber mulighed for en formidling af teglværkslandskabet som et unikt landskabselement. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte er afstemt i forhold til området og ikke skaber problemer i forhold til levested og spredningskorridorer for dyre- og planteliv.

Nivå Nu har i projektets planlægningsfase haft dialog med Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening lokale afdelinger, for at sikre at projektet udvikles i respekt for dyre- og planteliv i området.

Området er i Fingerplan 2013 udpeget som grøn kile (kystkile). Jf. fingerplanen har de grønne kiler til hovedformål at tilgodese behovet for det almene friluftsliv, hvilket indebærer at mulighederne for offentlig adgang og ophold har højeste prioritet.

Fortidsminder
Hvis der findes spor af fortidsminder under arbejdet på ejendommen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland, 7217 0240. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Beskyttelsesinteresser
Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at søens tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Der er den 29. november 2016 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af to flydebroer, etablering af træbro i lergravssø samt reetablering af eksisterende bro.

Landzonetilladelse
Området er beliggende i landzone, hvor det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse i henhold til lov om planlægning § 35, stk.1. Fredensborg Kommune meddeler landzonetilladelse til projektet sideløbende med dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16.

Sagens baggrund
Nivå Nu’s siddeplateau/læringsplatform (rød trekant) består af et eller flere mindre plateauer, der etableres i skråningen. Plateauerne udføres i lærketræ der monteres på stolper der bankes i jorden (ikke støbes)

Der etableres en træbro (gule linjer) fra siddeplateauet og ud til flydebroerne i søen. Træbroen etableres med god tilgængelighed. Trædækket etableres i lærketræ/douglas, mens stolperne bliver af egetræ.

Træbroen deler sig i to ud mod søen, så der kan blive adgang til to flydebroer (blå). De to flydebroer samt den del af træbroen, der etableres indenfor det § 3 beskyttede område er omfattet af dispensationen af den 29.november 2016.

Drift
Nivå Nu står for driften af det ansøgte frem til sommeren 2017 hvorefter Fredensborg Kommune overtager.

Internationale naturbeskyttelsesområder og visse dyr og planter
Matriklen ligger ikke i eller i nærheden af Natura 2000 områder, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Dispensationen vil derfor ikke medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m. I habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, betyder at såvel planterne som planternes voksesteder skal beskyttes. Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.

Amphi Consult har i august 2016 undersøgt projektområdet mht bilag IV arter og vurderet følgende:

”Fredensborg Kommune har oplyst, at der overvejes etablering af en læringsplatform ved søbredden. Stedet ligger på bredden af større grusgravssø med en stor fiskebestand. Denne er uden betydning som ynglested for stor vandsalamander og spidssnudet frø.Søbredderne er til dels slået for at lette adgang for lystfiskere. De skovagtige bevoksninger kan meget vel være levesteder for padderne om sommeren, men dette gælder hele lergravsområdet. Ved besigtigelsen fandtes juvenile butsnudet frø. Etablering af en mindre formidlingsplatform vil ikke påvirke rasteområder for beskyttede paddearter.”

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer andre bilag Iva eller bilag IVb-arter i projektområdet, jf. vedlagte lister, der vil påvirkes af denne afgørelse.

Offentliggørelse og klagevejledning
Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk den 23. januar 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde senest den 20. februar 2017.

Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er:

  • Adressaten for afgørelsen
  • Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager klager fra andre, vil du blive orienteret med det samme. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66.. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af klagenævnets afgørelse.