TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til etablering af en aktivitetskile ved den nordvestlige lergravssø i Nivå på matrikel nr. 11ai, Niverød By, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde senest den 3. juli 2017.

Clipart Aktvitetsområde - søbeskyttelseslinjen

Aktvitetsområde - søbeskyttelseslinjen

Clipart Bilag 1 - situationsplan

Bilag 1 - situationsplan

Clipart Bilag 2 - Belægnings- og gartnerarbejde

Bilag 2 - Belægnings- og gartnerarbejde