TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. december 2020

Der er søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om sø- og åbeskyttelseslinje til anlæggelse af en platform, hvorfra man kan studere fuglelivet, på ovenstående matrikel.

Afgørelse
Fredensborg Kommune meddeler dispensation til anlæggelse af en platform og rampe. Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
 
Dispensationen gives på følgende vilkår:
Opgravet materiale i forbindelse med udgravning til stolper planeres ud under platformen
Udover det opgravede materiale må der ikke ændres på terrænet.
Rampen skal etableres med max. hældning 1/20, så der er tilgængelighed for alle til platformen.
Platform og rampe udføres i eg og lærketræ. 
Der må ikke benyttes imprægneret træ.
Platformen må males med neutral træbeskyttelse.
Der må ikke opsættes belysning i forbindelse med platformen.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelsesloven § 66, stk. 2.
 
Klagevejledning 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.
Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
 
På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.
 
Klageberettiget er:
 
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 
Det koster hhv. 900 kr. (borger) og 1.800 kr. (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 
Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget.
 
Du får kun besked fra Fredensborg Kommune, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 87, stk. 7 i naturbeskyttelsesloven.
Clipart Se dispensationen

Se dispensationen