TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 19. december 2018

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 til anlæggelse af to stier.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

Materiale der afgraves ved anlæggelse af stien skal fordeles jævnt langs stien

Det afgravede materiale må ikke give anledning til terrænreguleringer over ½ meter.

Stien opbygges med sten- og grusmaterialer

Baggrund
Center for Kultur, Fritid og Sundhed har søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søbeskyttelseslinje til anlæggelse af 2 stier.

Matrikel 1æo Nivågård, Karlebo ejes af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har i fællesskab med borgere og interessenter i Nivå udarbejdet en helhedsplan for de kommunale arealer omkring lergravssøerne. Helhedsplanen har til formål at bevare og beskytte naturen i kombination med nedslag, der sikre mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for leg og ophold. Der arbejdes med en inddeling af områderne. Det sikre at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Klagevejledning 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.
Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Klageberettiget er:

  • Adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  •  landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det koster hhv. 900 kr. (borger) og 1.800 kr. (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. 

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget.

Du får kun besked fra Fredensborg Kommune, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 87, stk. 7 i naturbeskyttelsesloven.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen