TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 26. juni 2020

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 om søbeskyttelseslinjen til 0pførelse af en toiletbygning på legepladsarealet, Sølyst Alle 16, 2990 Nivå, matr. nr. 11ai Niverød By, Karlebo.

Klagevejledning
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Klageberettiget er:

  • Adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det koster henholdsvis 900 kr. (borger) og 1.800 kr. (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget.

Ansøger får kun besked fra Fredensborg Kommune, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 87, stk. 7 i naturbeskyttelsesloven.


 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen