TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. september 2019

Center for Kultur, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune har søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje til anlæggelse af en mindre legeplads.
Matrikel 11 ai Niverød By, Karlebo ejes af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har i fællesskab med borgere og interessenter i Nivå udarbejdet en helhedsplan for de kommunale arealer omkring lergravssøerne. Helhedsplanen har til formål at bevare og beskytte naturen i kombination med nedslag, der sikre mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for leg og ophold. Der arbejdes med en inddeling af områderne. Det sikre, at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse

Klagevejledning
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.
Klageberettiget er:
Adressaten for afgørelsen,

  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det koster hhv. 900 kr. (borger) og 1.800 kr. (virksomhed/organisation) at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret indbetales ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget.

Du får kun besked fra Fredensborg Kommune, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. § 87, stk. 7 i naturbeskyttelsesloven.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen