TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 14. december 2018

Fredensborg Kommune meddeler lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, til eksisterende befæstelse af en trampesti i Nivå Ådal fredningen, nord for Møllevej 11, 2990 Nivå, gennem matrikel nr 1 p og 1 k, til bro over Nivåen. 
Befæstelsen skal sikre adgangen til fredningen, der indtil nu er sket via en mudret trampesti. 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb fire uger efter offentliggørelsen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen