Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 23. november 2016

se

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til delvis oprensning af sø og bortgravning af ø på matr.nr. 9f Grønholt By, Grønholt, Grønholtvej 66.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måden fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen her

Se dispensationen her