TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at foretage naturpleje i form af høslæt på en beskyttet strandeng på matr.nr. 1p Ullerød By, Karlebo beliggende nord for Mikkelborg. 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes herfra videre til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måden fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen