TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. november 2019

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af spunsvæg på matr.nr. 30 s Niverød By, Karlebo på Strandvejen 392.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.
Clipart Se indvindingstilladelsen

Se indvindingstilladelsen