TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 17. juli 2020

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til regulering af breddens hældning i sø på Kongevejen 120, 3480 Fredensborg.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen