TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 22. august 2019

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 til anlæg af 2 platforme ved lergravssø der ligger mellem Gammel Strandvej og Nivåvej, matr.nr. 1æo Nivågård, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen og på: Naevneneshus.dk

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen