TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 19. juli 2019

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til anlæg af ny regnvandsledning inden for søbeskyttelseslinje til Esrum Sø.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du kan klage direkte via Klageportalen inden klagefristens udløb, du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen og på: Naevneneshus.dk
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.
 

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen

Clipart Se væsentlighedsvurderingen

Se væsentlighedsvurderingen