TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. september 2016

Fredensborg Kommune giver ændret dispensation fra  Naturbeskyttelseslovens § 3 til udjævning af brikerne på Dalgård sø matrikel nr. 13, Karlebo By, Karlebo. Det vurderes, at søens tilstand vil højnes til gavn for vegetation og padder.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden den 29.
september 2016.

Clipart Se dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udjævning af brinker på Dalgård Sø

Se dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udjævning af brinker på Dalgård Sø