TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. marts 2019

Fredensborg Kommune meddeler lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, til oprensning af § 3 registreret sø, bassin 14-0 13/0625V: 7000e Langstrup By, Asminderød.
Indgrebet er en del af vedligeholdelsen af Vejdirektoratets tekniske anlæg.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb fire uger efter offentliggørelsen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen