TILLADELSE | FREDENSBORG

Opdateret: 23. december 2020

Fredensborg Kommune dispenserer fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af udformning af en sø på matr.nr. 1v Sørup By, Grønholt, beliggende Skovsvinget 25, Fredensborg Golf Club.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen og på: Naevneneshus.dk
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen