TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 30. november 2020

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø og delvis fjernelse af rørskov på matr.nr. 17b Gunderød By, Karlebo beliggende Gunderødvej 3, Kokkedal.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen og på: Naevneneshus.dk

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen