TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 21. september 2020

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til placering af anlæg nær beskyttet sø og mose på matr. Nr. 8fr Niverød By, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 19-10-2020.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
 
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen