TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 17. september 2020

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage paddeskrab i to lavninger og hæve vandstanden i en mose ved lukning af afvandingsgrøft på matr.nr. 7a Karlebo By, Karlebo, Karlebovej 62.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 15-10-2020.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
 
Svaret skal være modtaget senest torsdag den 15. oktober 2020, kl. 23:59
Clipart Se dispensationen

Se dispensationen