TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. september 2020

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere fiske-badesø ved at udvide eksisterende sø og udsætte fisk, oprensning af vandhul og etablering af flade brinker samt delvis oprensning af bredzone i sø på matr.nr. 1c, 5ai og 9 Veksebo By, Asminderød, Veksebovej 30.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 29-09-2020.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen