TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 24. juli 2020

Fredensborg Kommune dispenserer fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af regnvandsudløb til Nivaagaard Sø matrikelnummer 1æo Nivågård, Karlebo, Nivåvej 2.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.kpo.Naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Dispensation, etablering af regnsvandsudløb

Dispensation, etablering af regnsvandsudløb