TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 4. maj 2018

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter til Arkildsgaard v/ Henrik Jørgensen på vegne af Fredensborg Kommunes Center for Læring, Fritid og Sundhed samt Center for Ejendomme og Intern Service til udlægning af gummibelægning og opstribning af atletikbanen på Fredensborg stadion, Kastanievej 16, 3480 Fredensborg i perioden d. 10. maj 2018 til d. 18. maj 2018 i tidsrummet kl. 07.00-20.00.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, den 1. juni 2018.
En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes til
Team Miljø
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal,

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen.
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage uden om klageportalen kan imødekommes.

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen