TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 12. april 2019

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter til udlægning af faldsand på Møllevejens Skoles legeplads på Møllevejen 9B, 2990 Nivå lørdag d. 27. april 2019 i tidsrummet kl. 14-16 og søndag d. 28. april 2019 i tidsrummet kl. 07.00-16.00.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, den 10. maj 2019.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen