TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter til Vesti Olsen og Hansen A/S på vegne af Fredensborg Forsyning til udførelse af gravearbejde Kokkedal Industripark 28, Kokkedal i perioden d. 14. december 2017 kl. 23.30 til d. 15. december 2017 kl. 06.00

 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, den 9. januar 2018.
En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes til
Team Miljø
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal,

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen.
Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage uden om klageportalen kan imødekommes.

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for dom-stolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 9. juni 2018.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen