TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. oktober 2020

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Langedammen på matr.nr. 76 Fredensborg By, Asminderød.
I forbindelse med Fredensborg – Den Grønne Slotsby har Plan-, Miljø- og Klimaudvalgetden 14. september 2020 bevilget penge til oprensning af søen Langedammen på det kommunale, grønne areal i Fredensborg bymidte med henblik på retablering af et frit vandspejl.

Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du skal klage direkte via Klageportalen. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Evt. klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde inden den 6. november 2020, kl. 23:59.

Afgørelsen kan også påklages af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i sagen.

Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
Du må ikke udnytte dispensationen, før klagefristen er udløbet eller før en evt. klagesag er afsluttet.
Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager klager fra andre, vil du blive orienteret med det samme.
Du kan indbringe kommunens afgørelse for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen