TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 21. juni 2019

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra forskriften for midlertidige aktiviteter til firmaet KBK Tagentreprise v/Mogens Bornholt Hansen, som på vegne af Fredensborg Kommunes Center for Ejendomme og Intern Service, skal udskifte tagbelægningen på rådhuset på Egevangen 3B, 2980 Kokkedal i perioden 22. juni til 20. oktober 2019 i tidsrummet kl. 07.00-21.00.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 19. juli 2019. 

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen