TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 1. december 2020

I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet), meddeler Fredensborg Kommune hermed tilladelse til at bruge et areal til erhvervsmæssig udlejning til campering, på Nivå Camping på ejendommen matr. nr. 24b, Dageløkke By, Humlebæk samt 30af, Niverød By, Karlebo, beliggende på Sølyst Alle 14, 2990 Nivå.
 
Tilladelsen er personlig for ejere af Nivå Camping, kan ikke overdrages til andre og gælder kun for Nivå Camping.
 
Campingtilladelsen giver tilladelse til vinteropbevaring af maks. 45 campingenheder i perioden 1. november – 28. (29.) februar, som vist på vedlagte kortbilag. Campingtilladelsen giver ikke tilladelse til vintercampering.
 
Kommunens afgørelse efter campingreglementet kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af, adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, til Planklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning.
Hvem kan klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Planklagenævnet jf. sommerhuslovens § 10 e. Klageberettigede er følgende:
1. adressaten for afgørelsen
2. offentlige myndigheder
3. enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 
4 ugers klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
 
Opsættende virkning
Rettidig klage har opsættende virkning medmindre, at nævnet bestemmer andet. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i tilladelsen/afgørelsen, ikke må udføres, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.
 
Hvad kan man klage over
Der kan kun klages over retlige spørgsmål – dvs. at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis man mener, at reglerne er fortolket orkert eller at kompetence- eller procedurereglerne ikke er overholdt.
 
Klageportalen
Klagen sendes via den digitale selvbetjeningsløsning.
Link hertil findes på www.naevneneshus.dk eller borger.dk og virk.dk. Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet, at klager er klageberettiget, at klagefristen er overholdt, og at klagen vedrører spørgsmål, som er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital
selvbetjening, med mindre der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Har klagenævnet meddelt dispensation fra kravet om digital indsendelse, skal klagen indsendes til Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller pr. e-mail til plan@fredensborg.dk. Kommunen vil så indsende klagen ”på vegne af klageren” til Planklagenævnet.
 
Opkrævning af gebyr
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Det koster 900 kroner at klage som borger og 1.800 kroner at klage som virksomhed/organisation. Man kan finde de aktuelle gebyrstørrelser på www.naevneneshus.dk.
 
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
 
Civil retssag/søgsmål
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets (og/eller kommunens) afgørelse kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets/kommunens afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.
 
Vil du vide mere
For yderligere hjælp og information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.