TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 4. juni 2019

Fredensborg Kommune meddeler campingtilladelse i henhold til Campingreglementets § 2 til den nye ejer af Højsager Camping, Humlebækvej 31, 3480 Fredensborg.

Tilladelsen er personlig, kan ikke overdrages til andre og gælder kun for Højsager Camping.

Campingtilladelsen giver den nye ejer tilladelse til at fortsætte driften af campingpladsen med den eksisterende udformning og i overensstemmelse med den campingtilladelse som var udstedt til den hidtidige ejer. Campingpladsen har en maks. kapacitet på 125 campingenheder. Højst 65 campingenheder kan anvendes til vintercampering. Det er et vilkår i tilladelsen, at den afskærmende beplantning omkring campingpladsen til stadighed bliver vedligeholdt.

Kommunens tilladelse skal indhentes, inden der må foretages udvidelse eller ændring i campingpladsens udnyttelse.    

 

Klagemulighed
Kommunens afgørelse efter campingreglementet kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af, adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, til Planklagenævnet jf. nedenstående klagevejledning.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Fredensborg Kommune på plan@fredensborg.dk eller tlf. nr. 72 56 27 44.

Klagevejledning
Afgørelser truffet i henhold til Campingreglementet, bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 10 e, stk. 1 i lov om sommerhuse og campering, bekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2017.

Klageberettigede er:
1. Adressaten for afgørelsen
2. Offentlige myndigheder
3. Enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på https://naevneneshus.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt.

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: Klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus.