TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 10. oktober 2016

Fredensborg Kommune har meddelt byzonetilladelse til en planlagt udvidelse på ca. 2.382 m2 af Genbrugsplads Bakkegårdsvej i beplantningsbæltet på Bakkegårdsvej 404b, 3050 Humlebæk, matr. nr. 7ba, Dageløkke By, Humlebæk. Byzonetilladelsen er meddelt i henhold til Frikommunelovens § 24 og Planlovens §13.
Formålet med udvidelsen af Genbrugsplads Bakkegårdsvej er at skabe bedre logistik på pladsen og at muliggøre  en sortering af affald i flere fraktioner end i dag.
 

Afgørelse om ikke VVM-pligt
I henhold til Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning har Fredensborg Kommune foretaget en VVM-screening af den planlagte udvidelse af Genbrugsplads Bakkegårdsvej.

Fredensborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at udvidelsen ikke vil give anledning til forurening eller andre gener, som er uforenelige med områdets sårbarhed og øvrige anvendelse. Kommunen træffer derfor afgørelse om, at ansøgte udvidelse af Genbrugsplads Bakkegårdsvej ikke er VVM-pligtig. Det vil sige, at udvidelsen ikke kræver et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Nærmere oplysning om byzonetilladelsen og afgørelse om ikke VVM-pligt kan fås ved henvendelse til Plan på tlf. 72 56 50 00.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over byzonetilladelsen og/eller VVM afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Afgørelsen offentliggøres den 10. oktober 2016 på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk 
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.