TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 27. januar 2016

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en sø, Brønshulevej 8 i Fredensborg, matr. nr. 5h, Veksebo by, Asminderød.

Landzonetilladelsen er givet på følgende vilkår
•    Søen anlægges i overensstemmelse med oplæg, med en maksimal dybde på 1,5 m
•    Søen anlægges med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:3 -1:5 og således, at de passer naturligt ind i landskabet.
Et 2-5 m bredt bælte af ganske lavt vand (0-40 cm dybt) flere steder langs søens kant - navnlig i nord- nordøstsiden - vil give de bedste livsbetingelser for planter og dyr – især frøer, tudser og salamandre. Det lave vand bliver hurtigt opvarmet og kan fungere som yngle- og levested for især frøer og salamandre, men også andre vandlevende dyr og insekter. Det lave vand gør det også mere sikkert for børn at færdes ved søen
•    Der må ikke anlægges jordvolde eller øer i eller omkring søen
•    Der må ikke foretages udsåning af græsser eller andre frøblandinger i en 2 m bred zone omkring den nye søDer må ikke tilføres jord, (der kan indeholde frø), udefra
•    Der må ikke plantes træer eller buske på bredarealet
•    Det opgravede materiale fordeles i et jævnt lag på ikke mere end 50 cm. udenfor områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.Udsætning og fodring af fisk, krebs og ænder har en negativ indflydelse på det naturlige dyre- og planteliv i søer. Fisk og krebs æder mange vandlevende insekter og deres larver, f.eks. haletudser. Nogle fisk f.eks. græskarper kan totalt opmudre søbunden og vil gøre søen uklar og grumset. Fodring af ænder tiltrækker flere ænder end søen naturligt kan brødføde og deres ekskrementer medfører en kraftig næringsbelastning af søen med betydelig forringet vandkvalitet som følge. Søen vil hurtigt dækkes af et tykt lag andemad og vil være meget artsfattig.
•    Der må foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af mindst 5 meter og gerne 10 m fra søen.
Gødskning tæt på søen betyder at der tilføres søen mere næring, end den eksisterende plantevækst kan optage. Der sker en overgødskning af søen (eutrofiering). Det resulterer i en kraftig vækst af ganske få slags planter, f.eks. andemad, alger og tagrør på bekostning af mange andre dyr og planter i søen. Sprøjtning tæt på søen betyder at mange sårbare dyre – og plantearter vil forsvinde. Især frøer, tudser og salamandre formodes at være meget følsomme overfor sprøjtegifte.
•    Anlæg af søen må ikke påvirke naboejendommenes drænforhold. Hvis anlæg af søen skulle vise sig at påvirke naboejendommenes drænforhold, vil ejer i givet fald være forpligtet til at retablere tilfredsstillende afledningsforhold, jf. vandløbsloven.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på  ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.