TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 21. december 2020


Udvalget for Plan-, Miljø- og Klima har den 16. november 2020 besluttet at meddele afslag til den ansøgte lovliggørende landzonetilladelse til en glampingplads på ejendommen Kongevejen 80, Fredensborg, matr. nr. 41 Lønholt By, Grønholt.

Der er klagevejledning i afgørelsen.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.  

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk

 

Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her