TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 23. april 2019

Miljøstyrelsen træffer hermed afgørelse om at reducere søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen inden for ovenstående lokalplanområde, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 45 i bekendtgørelse nr. 1577 af 14. december 2017 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at opdatere søbeskyttelseslinjens og  skovbyggelinjens ændrede forløb i henhold til denne afgørelse på Arealinformation, Danmarks Miljøportal, jf. bilag 5 i dataansvarsaftalen af 21. december 2006 (Dataansvarsaftalen).
 

Clipart Se miljøstyrelsens afgørelse

Se miljøstyrelsens afgørelse