TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 8. marts 2019

Byrådet har den 25. februar 2019 truffet afgørelse om ny bidragsfordeling i sagen om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt på Gl Strandvej. 
Afgørelsen er truffet i henhold til kystbeskyttelseslovens § 9a.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse om ny bidragsfastsættelse i sag om kystbeskyttelse af Gl Strandvej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
En klage vil jf. Kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 9 have opsættende virkning, mens klagen behandles i klagenævnet.

Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID.
Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse.
Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.