TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 26. juli 2019

Afgørelse om Miljøtilladelse (§16b-tilladelse) til Donsevej 16.
Meddelt den 26.07.2019.
Nedrivning af gl. hestestald og opførsel af ny hestestald.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 85 -87.

Miljøtilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på hjemmesiden Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/ .

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg kommune, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg kommune. Fredensborg kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt til klageportalen senest den 23.08. 2019 inden kl. 16.00.
Eventuel klage har ikke opsættende virkning, dvs. tilladelsen må udnyttes fra datoen for meddelelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at en klage har opsættende virkning på udnyttelsen. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden klagefristens udløb, eller mens en evt. klage behandles, sker det således på eget ansvar.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.
Fredensborg Kommune skal ifølge Databeskyttelsesloven ( LOV nr. 503 af 23/05/2018) gøre opmærksom på, at henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver journaliseret hos kommunen.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Lene Brøndal, tlf. 72 56 23 68.

 

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her