TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 10. august 2020

Fredensborg Kommune har truffet afgørelse om miljøtilladelse (§ 16 b-tilladelse) til husdyrbruget på Hammershøjvej 3 den 10. august 2020.
Spørgsmål til sagen kan rettes til Maria Henriksen på tlf. 72 56 23 90.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger,
Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 85 -87.
Miljøtilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på
hjemmesiden Digital Miljø Administration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.
Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-portalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.
En eventuel klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Derfor kan miljøtilladelse ikke udnyttes før klagefristen er udløbet (husdyrbruglovens § 81, stk. 3). Dette skyldes, at miljøtilladelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene
(husdyrbruglovens § 90). Det skal ske indenfor 6 måneder efter offentliggørelsen.

Fredensborg Kommune skal ifølge Databeskyttelsesloven (lov nr. 503 af
23/05/2018) gøre opmærksom på, at henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver journaliseret hos kommunen.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen