TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 2. oktober 2018

Fredensborg Kommune har meddelt afgørelse om kontrolprogrammer for Endrup Vandværk, Humlebæk Vandværk og Karlebo Vandtårn (Forsynings-område Sjælsø) som alle drives af Fredensborg Forsyning A/S. 

Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbe-kendtgørelsen for at sikre en løbende kontrol af drikkevandskvaliteten på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse
Afgørelsen kan påklages jf. §75 og §80 i vandforsyningsloven af forsyningen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige fredag den 26. oktober 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
 

Clipart Se fælles afgørelse

Se fælles afgørelse

Clipart Kontrolprogram Endrup

Kontrolprogram Endrup

Clipart Kontrolprogram Humlebæk

Kontrolprogram Humlebæk

Clipart Kontrolprogram Karlebo Vandtårn-Forsyningsområde Sjælsø

Kontrolprogram Karlebo Vandtårn-Forsyningsområde Sjælsø