TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. juli 2020

Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbekendtgørelsen for at sikre en løbende kontrol af drikkevandskvaliteten.
 

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse
Afgørelsen kan påklages jf. §75 og §80 i vandforsyningsloven af vandforsyningens ejer, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige onsdag, den 29. juli 2019.
Du klager via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ eller via www.borger.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
 

Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her