TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 7. juni 2016

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1510 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning af 15. december 2010 har Fredensborg Kommune foretaget en screening af et naturgasfyret varmeforsyningsanlæg (blokvarmecentral), der planlægges placeret i ny parkeringskælder under boligblokke på Kongevejen 21 i Fredensborg.

Fredensborg Kommune vurderer, at blokvarmecentralen med en kedeleffekt på 0,3 MW ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet eller være til gene for naboer. Kommunen træffer derfor afgørelse om, at aktiviteten ikke er VVM pligtig. Det vil sige, at etablering af anlægget ikke kræver et kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse om at det ansøgte ikke kræver VVM-redegørelse, kan påklages jf. planlovens § 58. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1, nr. 4 og 5 kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.   

Hvis du ønsker, at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.   Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af:
• Adressaten for afgørelsen
• Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
• Offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt jf. jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. Planlovens § 62.

Clipart VVM-screning af naturgasfyret blokvarmecentral på Kongevejen

VVM-screning af naturgasfyret blokvarmecentral på Kongevejen

Clipart Bilag

Bilag