TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 28. november 2019

Fredensborg Kommune har den 11. april 2019 modtaget en VVM-anmeldelse om etablering af ca. 300 boliger på Nivåvej/Teglsø Allé, 2990 Nivå, matr.nr. 8a, Niverød By, Karlebo.
 
Fredensborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af ca. 300 boliger på arealet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt eller være til væsentlig gene for naboer. Kommunen træffer derfor afgørelse om, at ansøgte etablering af boligbebyggelse på matr.nr. 8a, Niverød By, Karlebo, ikke udløser krav om VVM-pligt.
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018”.
Nærmere oplysning om afgørelsen om ikke VVM-pligt kan fås ved henvendelse til Plan på tlf. 72 56 50 00.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.
 
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
Clipart Se afgørelsen

Se afgørelsen

Clipart Se VVM-screeningen

Se VVM-screeningen