HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 24. september 2019

Planklagenævnet har i afgørelse af 1. juli 2019 ophævet Fredensborg kommunen afgørelse af 13. november 2018 om dispensation fra lokalplan nr. L02 samt landzonetilladelse til genbrugsgård og to jordvolde på ejendommen Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård.

Afgørelsen begrundes overordnet i, at nævnet finder det uklart præcis hvilke elementer, der er givet dispensation og landzonetilladelse til.

Fredensborg Kommune har modtaget supplerende materiale til den oprindelige ansøgning og sender således sagen i fornyet høring.

Om ansøgningen kan oplyses, at der er ansøgt om etablering af en hal-bygning er på knap 2.000 m² til omlasteaktiviteter, velfærdsfaciliteter,  garage/lager og kemioplag. Bygningen placeres indenfor lokalplanens byggefelt i det nordøstlige hjørne, og har en højde på ca. 10,5 m. Der søges også om tilladelse til 2 jordvolde, begge placeret mod øst ved indgangen til lossepladsen. Nord for tilkørselsvejen etableres en stor jordvold med en maksimumshøjde på ca. 10 m langs med den nye bygning. Syd for vejen en mindre jordvold langs med vejen, med en højde på 1-2 m. Den eksisterende brug af containere på området indgår også i sagen, ligesom en tidligere landzonetilladelse til en ny sø indgår.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt som e-mail til plan@fredensborg.dk, så de er fremkommet til kommunen inden den 9. oktober 2019.

Husk at skrive ’høringssvar’ og sagsnr. 19/42209 i emnefeltet, af hensyn til identificering af dit svar. Husk dit eget navn og adresse i høringssvaret.

Clipart Se ansøgningen

Se ansøgningen