TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. februar 2020

Fredensborg Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevandvand på Dysseager, 2980 Kokkedal, matr. nr. 5q, Avderød by, Karlebo.
 
Lind og Risør A/S har ansøgt om tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand via et forsinkelsesbassin til Fredensborg Forsynings regnvandskloak.
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven, samt spildevandsbekendtgørelsens § 13.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.
En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelserne er meddelt eller offentlig bekendtgjort jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.
Clipart Udledningstilladelse inkl. bilag

Udledningstilladelse inkl. bilag