TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 17. april 2018

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse til etablering og drift af to nedgravede containere til opbevaring af fast hestegødning på ejendommen Hillerødvejen 81, 3480 Fredensborg, matr. nr. 27 Sørup By, Grønholt.

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (nr. 1444 af 12.12.2017 om miljøbeskyttelse). Tilladelser efter § 19 kan jf. § 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt der er fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller risiko for miljøet i øvrigt. Kommunen fører som myndighed tilsyn med at vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen af 8. februar 2018 med senere oplysninger samt beskrivelser og vurderinger i denne tilladelse med vedlagte bilag

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fredensborg Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse, og hvordan det betales findes også på Klageportalen. Såfremt man får medhold i klagen tilbagebetales gebyret

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klage skal være modtaget hos Miljø- og fødevareklagenævnet inden dette tidspunkt.

Ejendommens ejer vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. 

Opsættende virkning
Denne tilladelse kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
Hvis afgørelsen påklages, har det ikke opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Clipart Bilag 1 - Konstruktionstegning

Bilag 1 - Konstruktionstegning

Clipart Bilag 2 - Datablad

Bilag 2 - Datablad

Clipart Bilag 3 - Placering

Bilag 3 - Placering

Clipart Bilag 4 - Landbrugets byggeblad

Bilag 4 - Landbrugets byggeblad