HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 10. september 2020

Fredensborg Kommune har den 19.06.2020 modtaget anmeldelse om privat skovrejsning med et areal på 2,9 ha.på  Højsagervej 52, 3480 Fredensborg.

Af ansøgningen fremgår: Der plantes primært løvtræer med eg som hovedtræart, men med indblanding af andre løvtræarter og mindre nåletræsholme bestående af skovfyr og lærk. Ansøger har yderligere oplyst, at skovtilplantning skal ske uden dybdepløjning og terrænregulering af arealet.

Klagevejledning til miljøvurdering
I henhold til § 49 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan VVM-screeningsafgørelsen efter § 21 alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med behandling af VVM-screeningen.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage efter § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 21.
Afgørelsen er offentliggjort den 10.09.2020.

Clipart Se sagen om skovrejsning

Se sagen om skovrejsning