HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 28. februar 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation samt afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt. Samtidig sendes restaureringstilladelsen i 8 ugers høring til og med den 25. april 2018.

Klagevejledning til §3 dispensationen
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (28-03-2018). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Klagevejledning til afgørelsen om ikke VVM-pligt 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til planloven påklages til Planklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (28-03-2018). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i afgørelsen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se høring og afgørelse

Se høring og afgørelse