HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 15. november 2017

Fredensborg Byråd har den 25. september 2017 vedtaget Kommuneplan 2017 for Fredensborg Kommune. Kommuneplan 2017 erstatter Fredensborg Kommuneplan 2013.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. maj 2017 til den 31. juli 2017. Efter offentlighøringsfasen er der indarbejdet en række mindre ændringer i den endelige udformning af kommuneplanen. De konkrete ændringer fremgår af Byrådets protokol af 25. september 2017 se under Byrådet – dagsorden og referat.

Retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2017 kan Byrådet jf.  planlovens § 12, stk.2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt mod bebyggelse og ændret anvendelse som er i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 60, stk.1. 

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Clipart Kommuneplan

Kommuneplan

Clipart Bilag 1 Kulturmiljøer

Bilag 1 Kulturmiljøer

Clipart Bilag 2 Bevaringsværdige bygninger

Bilag 2 Bevaringsværdige bygninger